Töögrupid

Aastapreemiad

Aastapreemiate töögrupp tegeleb EMALi aastapreemiate korraldamisega ning on EMALi poolne arhitektuuripreemiate korraldaja. Töögrupi koosseis on aastast aastasse muutuv, vastutajad valib jooksvalt juhatus.

Aastapreemiatele kandideerimine kuulutatakse traditsiooniliselt välja aprillikuus, esitatud kandidaatide seast valib erialaprofessionaalidest koosnev žürii välja nominendid ja laureaadid. EMALi aastapreemiate laureaadid ühes teiste arhitektuurivaldkonna erialaliitude ja Kulka arhitektuuri sihtkapitali aastapreemiate laureaatidega kuulutatakse iga-aastaselt välja Eesti Arhitektuuripreemiate auhinnatseremoonial detsembri alguses.
Aastatel 2019-2020 oli  Eesti Arhitektuuripreemiate peakorraldaja EMAL, tööögruppi juhtis Aljona Galazan.

Kontakt: Laura Männamaa, laura@maastikuarhitekt.ee 

+372 5814 2928

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.


Ajakulu arvestamise töögrupp
Kontakt: Tanel Breede +372 521 7478

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.


Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Arhitektuuri, Geomaatika,  Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu on valitsuse moodustatud kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev haldusorgan. Nõukogu arendab kutsesüsteemi oma kutsetegevuse valdkonnas. Teeb ettepanekuid kutsestandardite väljatöötamiseks, kinnitab kutsestandardid. Annab kutse andjatele kutse andmise õigused, teostab järelevalvet. Kinnitab kutse andmise korra ja tasu suuruse. Kutsenõukogu roll kutsesüsteemis on olla valdkonna ekspertide koostööna sündinud otsuste kinnitaja ja kogu tegevuse üle järelevalvaja ning suuna andja.

AGEK Kutsenõukogu EMALi Kutsenõukogu liige on Eleriin Tekko (volitused kehtivad kuni 2025 a)

Kontakt: Eleriin Tekko tekk@koko.ee +372 5662 3537 

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.

Aukohus
Aukohtu ülesandeks on maastikuarhitektide kutsealaste vaidlusküsimuste ja eetikaprobleemide lahendamine. Aukohus tegutseb vastavalt EMAL-i põhikirjale ja lähtub EMAL-i üldkogu poolt vastu võetud maastikuarhitektide eetikakoodeksist.

Aukohtu statuut on leitav SIIT.
Aukohtu koosseis 2022 – 2024:
Ülle Kunnus, Toomas Muru, Heiki Kalberg, Edgar Kaare, Piret Palm

aukohus@maastikuarhitekt.ee

Kontakt: aukohus@maastikuarhitekt.ee

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.

Baltic Sea Region LA (BSR-LA)
Läänemeremaade koostöö toimub IFLA delegaatide initsiatiivil, tehakse kohtumisi erinevates riikides vastavalt võimalustele, jagatakse omavahel infot ja edastatakse liidu liikmetele, kogutakse eri riikide projektimaterjale jpm. Olemas ka Facebooki grupp.

Kontakt: Teele Nigola, teele@kobras.ee, +372 518 7602

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.

Eestseisus
41. Eestseisusel on kõikides EMALi juhtimise küsimustes nõuandev roll.
42. Eestseisuses on vähemalt kaheksa (8) liiget.
43. Eestseisuse liikmed valitakse kaheks aastaks;.
44. Eestseisuse istungid toimivad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.
45. Eestseisuse liige, kes mõjuval põhjusel ei saa eestseisuse istungil osaleda, võib volitada teist eestseisuse liiget ennast esindama. Volitus peab olema vormistatud kirjalikult.

EMALi Eestseisuse tööjuhend

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole. 

Ehitusprojekti standardi uuendamise töögrupp - töö ajutiselt peatatud
Kontakt: Kristian Nigul, kristian@vma.ee, +372 555 40949

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.
Hariduse töögrupp
Hariduse töögrupi tööjuhend 

Liiduvälised töögrupi liikmed:
Mona Seppern
Kristi Grišakov
Nora Soo

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.

IFLA
IFLA World - on Rahvusvaheline Maastikuarhitektide Ühendus (IFLA, International Federation of Landscape Architects). IFLA World koosseisu kuuluvad mitmed erinevate maailma piirkondade allorganisatsioonid, millest üks on IFLA Europe.

IFLA Europe on Euroopa maastikuarhitektuuri erialaorganisatsioon, mis ühendab Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa majandusliku areaali riikide erialaliite. IFLA Europe on Rahvusvahelise Maastikuarhitektide Ühenduse (IFLA, International Federation of Landscape Architects) Euroopa regiooni allorganisatsioon oma juhtimisorgani, komiteede ja peakorteriga Brüsselis. Organisatsioonil on tugev mõju haridusele, professionaalsele praktikale ja poliitikale. Oluline roll on ka informatsioonil ning kommunikatsioonil. IFLA Europe on katusorganisatsiooniks Euroopa erialaliitudele.

IFLA delegaadiks on käesoleval perioodil Teele Nigola. Delegaadi ülesanne on osaleda kord aastas nii Euroopa kui maailmas organisatsioonide üldkogudel. Lisaks on veel töögrupid, milles toimub töö ja tegevus väljaspool üldkogude toimumise perioode.

Kontakt: Teele Nigola, teele@kobras.ee, +372 518 7602

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.


Juhatus

Juhatus on pädev esindama Liitu kõigis seadusest tulenevates õigustoimingutes.
Juhatuse pädevusse kuulub:

  • Liidu üldkoosoleku otsuste täideviimine ja Liidu tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal; majandustegevuse aastaaruande koostamine ning revisjonikomisjonile ja üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;
  • juhatuse pädevusse kuuluvad kõik muud küsimused, välja arvatud need, mis kuuluvad põhikirja või seaduse alusel üldkoosoleku pädevusse;
  • juhatuse võib tagasi kutsuda üldkoosolek, kui tema kohustused Liidu ees on olulisel määral täitmata või on ilmnenud tema võimetus või soovimatus Liitu juhtida. (Väljavõte põhikirjast)
Liidu juhatuse esimees: Maarja Gustavson +372 557 9979
juhatus@maastikuarhitekt.ee

Keskkonnapsühholoogia töögrupp - töö ajutiselt peatatud
Töögrupi tegevus on ajutiselt peatatud.

Töögruppi veab eest keskkonnapsühholoog Silver Sternfeldt

Kontakt: psyhholoogia@maastikuarhitekt.ee

Liiduvälised töögrupi liikmed:
Silver Sternfeldt
Aksel Part
Kärt Puusepp
Marju Randmer-Nellis
Nora Soo
Julia Trunova

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.
Loomekomisjon
EMALi loomekomisjoni eesmärgiks on korraldada loometoetuste ning loomestipendiumite jagamist ning nendega seonduvat aruandlust. Oma töös lähtub komisjon loovisikute ja loomeliitude seadusest ning EMALi loometoetuste ja loomestipendiumite maksmise korrast.

2024. aastani kuuluvad loomekomisjoni

Aljona Galazan, Toomas Muru, Lidia Zarudnaya, Hele Möllits ja riigi esindajana Veronika Valk-Siska.

Kontakt: Aljona Galazan, aljona@maastikuarhitekt.ee, +372 5668 9070

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.

Loomeliitude koostöö
Riiklikult tunnustatud loomeliidud ja Ajakirjanike Liit kohtuvad kord kvartalis omavahel, et arutada ühiselt tekkinud probleeme ja võimalikke lahendusi. Loomeliidud kohtuvad vastavalt vajadusele, aga vähemalt kaks korda aastas kultuuriministriga, et arutada riigi ja loomeliitude vahelist koostööd.

Kontakt: silver@maastikuarhitekt.ee, +372 507 9638

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.

Maastikuarhitekti hindamiskomisjon
Maastikuarhitekti hindamiskomisjon tegeleb maastikuarhitektuuri kutse taotlejate hindamisega.

Komisjoni esimees Teele Nigola
Kontakt: Teele Nigola, teele@kobras.ee, +372 518 7602

Hindamiskomisjoni koosseis:

Teele Nigola - esimees
Kadi Nigul
Eleriin Tekko
Tanel Breede
Katri Soonberg
Toomas Põld
Kersti Lootus
Laura Männamaa
Priit Paalo
Remi Kübar

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.

Maastikuarhitekti kutsekomisjon
Maastikuarhitekti kutse andja on Eesti Maastikuarhitektide Liit, millega tegeleb antud komisjon.

Kutse andmine on reguleeritud Kutseseaduse ja Kutsenõukogu poolt kinnitatud Kutse andmise korraga.
Kutse taotlemisest loe siit

Kutsekomisjoni koosseis:


Ülle Kunnus – esimees
Rutt Piir - aseesimees
Age Alas
Heiki Kalberg
Katrin Koov
Piret Palm
Toomas Muru
Veronika Valk-Siska
Ülle Maiste


Kontakt: Maastikuarhitekti kutse andmist kureerib Reet Soans, info@maastikuarhitekt.ee, 
+372 5060 834)

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.

Maastikuarhitekti kutsestandardi uuendamine
Maastuarhitekti kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. Kutsestandardi töörühma kuuluvad oma ala asjatundjad - töötajad, spetsialistid, juhid ja koolitajad. Töörühma töö korraldajaks ja kutsestandardite vormistajaks on Kutsekoda.

Kontakt: Rutt Piir, rutt@roadplan.ee, +372 5804 8522

Liiduvälised töögrupi liikmed:
Katrin Koov (EKA)
Ülle Maiste (EAL)

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.

Maastikuarhitektuuri võistluste ja erialase nõustamise töögrupp     
Võistluste töögrupi tööjuhend

Kontakt: voistlused@maastikuarhitekt.ee

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.

Maastikukonventsioon
Maastikukonventsiooni töögrupi ülesandeks on koordineerida Euroopa maastikukonventsiooni rakendamist Eestis, tagada infovahetus ning suurendada valdkondade vahelist koostööd.

Töörühmas osalevad Keskkonnaamet, Muinsuskaitseamet, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Planeerijate Ühing, Eesti Arhitektide Liit, Eesti Maastikuarhitektide Liit, Tallinna Ülikooli maastiku ja kultuuri keskus, Eesti Maaülikooli keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool, Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduse instituut, Tallinna Tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituut, Tallinna botaanikaaed.

Kontakt: kristiina.kupper@gmail.com, +372 523 3340

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.

Ruumilise keskkonna planeerija kutsekomisjon
Liikmed
Mart Hiob
Ruumilise keskkonna planeerija kutsekomisjon hindab vastavalt kutse andmise korrale kutsetaotlusi ja teeb otsuse kutse andmise kohta. Kutsekomisjonis on peale maastikuarhitektide liidu ka arhitektide liidu, kunstiakadeemia, Tartu ülikooli, rahandusministeeriumi, linnade ja valdade liidu ja tööandjate esindaja ning kaks planeerijate ühingu esindajat. Komisjon käib koos üks kuni kaks korda aastas, millele eelneb kutsetaotluste eelhindamine, hindajate määramine ning järgneb hindamistulemustest teavitamine.

Kontakt: Mart Hiob mart@artes.ee  +372 501 4767

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.

Tartu planeerimiskonverents
Nõukogu korraldab planeerimiskonverentsi toimumist, valitakse esinejad jms. EMAL’i esindaja seisab hea maastiku ja maastikuarhitektuuri puudutavate teemade käsitlemise eest konverentsil. 

Kontakt: Teele Nigola, teele@kobras.ee, +372 518 7602

Eesti Maastikuarhitektide Liidu töögrupid on jagatud liidu jaoks oluliste teemavaldkondade järgi liikmete vahel, kes on vabatahtlikult nõus antud teemadega tegelema. Töögruppide info eest vastutab iga konkreetse töögrupi volitatud esindaja, kes annab Kuukirjas liidu liikmetele ülevaate töögrupi viimase kuu tegevusest. Lisainfo saamiseks või töögrupiga liitumiseks pöördu vastava kontaktisiku poole.