Kutsetunnistus

Tutvustus

Mis on maastikuarhitekti kutse?

Maastikuarhitekti kutset on võimalik taotleda kahel tasemel:

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 on vastutav spetsialist, kes koostab, annab hinnangu või juhib maa- ja veealade, linnade ja teiste asulate ruumilise keskkonna planeeringuid ja välisruumi ehitusprojektide terviklahendusi ning koostab hinnanguid maastiku (nii loodusliku kui ehitatud keskkonna) kohta. Volitatud maastikuarhitekt annab eksperthinnanguid erinevatele maastikuarhitektuuri projektidele ja teeb auditeid maastikuarhitektuuri osa lahendustele, v.a. kõrgendatud avaliku huvi alla kuuluv välisruum ja selle rajatised ning planeeringud. Selle taseme maastikuarhitekt on võimeline tegutsema projekteerimise projektijuhina, juhendama kolleege ja juhtima töögruppide tööd.

Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 on vastutav tippspetsialist, kes koostab, annab hinnangu või juhib maa- ja veealade, linnade ja teiste asulate ruumilise keskkonna planeeringuid ja välisruumi ehitusprojektide terviklahendusi ning koostab hinnanguid maastiku (nii loodusliku kui ehitatud keskkonna) kohta. Volitatud maastikuarhitekt-ekspert annab eksperthinnanguid erinevatele maastikuarhitektuuri projektidele, teeb auditeid maastikuarhitektuuri osa lahendustele ja planeeringutele, kaasa arvatud kõrgendatud avaliku huvi alla kuuluv välisruum ja selle rajatised ning planeeringud. Ta töötab välja uusi meetodeid maastikuarhitektuuri valdkonnas. Selle taseme maastikuarhitekt on võimeline tegutsema projekteerimise projektijuhina, juhendama kolleege ja juhtima töögruppide tööd.

Eesti Vabariigis kehtiv kutsesüsteem on kompetentsipõhine, mis tähendab, et kutse taotleja peab kutsekomisjonile tõestama vastava kutse juurde kuuluvate kompetentside omamist. Kompetentsid on erinevate tasemete juures veidi erinevad ning nende kohta leiate täpse info vastava taseme kutsestandardist.

Kutsesüsteemi osa on ka maastikuarhitekti eetikakoodeks, mida iga taotleja peab järgima.

Kes kutsetunnistust väljastab ja kuidas seda taotleda?

Maastikuarhitektuuri kutse väljastajaks on Eesti Maastikuarhitektide Liit. 
Kutsetunnistuse taotlemine on sätestatud hindamisstandarditega:
 • volitatud mastikuarhitekt, tase 7 hindamisstandard
 • volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 hindamisstandard
Kutse andmine on reguleeritud Kutseseadusega ning  Kutse andmise korraga.
Kutse taotlemiseks valmistage ette kõik nõutud materjalid ja saatke taotlus aadressile info@maastikuarhitekt.ee. Kõigil esitatud failidel peab olema nimetuses "eesnimi_perenimi_faili sisu kajastav märksõna". Samale aadressile võib saata ka küsimused, mis jäid õhku peale kõigi dokumentidega tutvumist. Tüüpilisematele küsimustele on vastatud Korduma kippuvate küsimuste all.

Kutseomistamistasu (kutse taotlemine 550€, kutse taastaotlemine 398€) palume kanda Eesti Maastikuarhitektide Liidu arveldusarvele EE622200221054763486. Selgituseks märkida kutseomistamistasu ja maksja ees- ja perekonnanimi.

Järgmise kutse andmise vooru avaldusi võetakse vastu 9.-15. septembril 2024. Infopäev, kus taotlejate küsimustele vastab hindamiskomisjoni esimees Teele Nigola, toimub 5. septembril. Vestlusvoor toimub 30. oktoobril. 

Taotlejalt lisamaterjalide küsimise võimalus on kuni 2 nädalat taotluste vastuvõtmise aja lõppemisest (esitamiseks on taotlejal aega 5 tööpäeva) ning 1 nädala jooksul enne vestlusvooru (esitamiseks on taotlejal aega 2 tööpäeva).

Taotleja kompetentsust hinnatakse esitatud dokumentide ja intervjuu alusel.

Maastikuarhitekti kutse andmist kureerib Reet Soans (info@maastikuarhitekt.ee; 5060 834).

Kutse andmise eeltingimused

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7, mille taotlemise eeltingimuseks on erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus ning vähemalt 4-aastane erialane järjepidev töökogemus peale kraadi omistamist.

Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8, mille taotlemise eeltingimuseks on vähemalt 5-aastane erialane töökogemus 7. taseme volitatud maastikuarhitektina viimase 10 aasta jooksul ja lisaks vastab vähemalt viiele järgmistest nõuetest:
* on omandanud doktorikraadi maastikuarhitektuuri valdkonnas;
* on rahvusvaheliselt tunnustatud loovisik, tema loomingut on pärjatud rahvusvahelise auhinnaga tunnustatud kultuuriasutuse või erialaliidu poolt;
* on saanud auhinnalise või äramärgitud koha maastikuarhitektuurivõistluselt, mida on hinnanud rahvusvaheline žürii;
* on valitud esinema rahvusvahelisel maasitkuarhitektuurinäitusel;
* on osalenud üleriikliku avaliku (maastiku)arhitektuurivõistluse žürii töös;
* tema loomingut on pärjatud Kultuurkapitali aastapreemiaga või Riigi Kultuuripreemiaga;
* on osalenud autori või kaasautorina rahvusvahelises projektis maastikuarhitektuuri või ruumilise planeerimise valdkonnas;
* omab töökogemust planeerimise või projekteerimise projektijuhina või maastikuarhitektide töörühma juhina;
* omab töökogemust projekteerimisbüroo või maastikuarhitektibüroo juhtimisel;
* on aktiivselt ja tulemuslikult tegutsenud maastikuarhitekte ja/või maastikuarhitektibüroosid koondava ühenduse juhatuses, eestseisuses või nende moodustatatud töörühmades;
* on avaldanud kirjutisi välisriigi tunnustatud eriala(aja)kirjanduses;
* on avaldatud tema eelretsenseeritud artikkel eriala(aja)kirjanduses;
* on erialase raamatu või õpiku autor või üks autoritest;
* on esinenud rahvusvahelistel konverentsidel eelretsenseeritud ettekandega;
* on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert oma eriala mingis kitsamas lõigus;
* on tegev/tegutsenud lektori või õppejõuna kõrgkoolis loengutsükliga ja/või teadustöö valdkonnas ja/või on koostanud erialaseid metoodikaid. 

Kutse taastõendamise eeltingimused

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 taastõendamise eeltingimuseks on vähemalt 3-aastane erialane töökogemus 7. taseme volitatud maastikuarhitektina viimase 5 aasta jooksul.

Volitatud maastikuarhitekt-eksperdi, tase 8 taastõendamise eeltingimuseks on vähemalt 3-aastane erialane töökogemus 8. taseme volitatud maastikuarhitekt-eksperdina viimase 5 aasta jooksul.

Taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 taotlemisel esitatakse:
a) vormikohane avaldus, lae alla näidis 
b) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart)
c) haridust tõendava dokumendi koopia(d)
d) varem omistatud kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia(d)
e) elulookirjeldus
f) täiendkoolituse läbimise korral seda tõendava dokumendi koopia(d)
g) kutse andmise tasu maksmist tõendava dokumendi koopia
h) eneseanalüüsi vorm H1 (mina vormis), lae alla näidis, eneseanalüüsi lisad
i) eneseanalüüsi lisa illustratiivne materjal valitud töödest

Eraldi failidena esitada: 
 • avaldus (asice), (kaasautorite poolt allkirjastatud tööde loetelu on lubatud esitada täiendavalt eraldi asice failina)
 • eneseanalüüsi vorm H1 mina vormis (docx)
 • eneseanalüüsi lisa illustratiivne materjal valitud töödest (3-6 tööd, milles taotleja on autor või kaasautor või autorite kollektiivi liige ning mis tõendavad kõiki kutsestandardiga nõutavaid kohustuslikke kompetentse) 
 • illustratiivne materjal esitada loomingulise portfoolio vormis (koondatuna ühte pdf faili, faili maksimaalne suurus 100MB), sealjuures arvestada, et vajadusel võib Hindamis- või Kutsekomisjon küsida täiendavalt ka täismahus projekti(de) esitamist.
Volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 taotlemisel esitatakse:
a) taotluse avaldus, lae alla näidis
b) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID-kaart)
c) haridust tõendava dokumendi koopia(d)
d) varem omistatud kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia(d)
e) elulookirjeldus
f) täiendkoolituse läbimise korral seda tõendava dokumendi koopia(d)
g) kutse andmise tasu maksmist tõendava dokumendi koopia
h) eneseanalüüsi vorm H2 (mina vormis), lae alla näidis
i) eneseanalüüsi lisa illustratiivne materjal valitud töödest  

Eraldi failidena esitada:
 • avaldus (asice), (kaasautorite poolt allkirjastatud tööde loetelu on lubatud esitada täiendavalt eraldi asice failina)
 • eneseanalüüsi vorm H2 mina vormis (docx)
 • eneseanalüüsi lisa illustratiivne materjal valitud töödest (3-6 tööd, milles taotleja on autor või kaasautor või autorite kollektiivi liige ning mis tõendavad kõiki kutsestandardiga nõutavaid kohustuslikke kompetentse)
 • illustratiivne materjal esitada loomingulise portfoolio vormis (koondatuna ühte pdf faili, faili maksimaalne suurus 100MB), sealjuures arvestada, et vajadusel võib Hindamis- või Kutsekomisjon küsida täiendavalt ka täismahus projekti(de) esitamist.
Nõuded esitatavatele dokumentidele

Volitatud maastikuarhitekt, tase 7 ja volitatud maastikuarhitekt-ekspert, tase 8 kutsete taotlemiseks ning taastõendamiseks esitatavad materjalid tuleb esitada digitaalselt pdf failis, vormid H1 ja H2 docx failis.
Eneseanalüüsi lisadena esitatavad kompetentse tõendavad tööd - projektid ja planeeringud esitatakse vajadusel (kui kutse- või hindamiskomisjon küsib) lisaks ka paberkandjal A4 formaadis kaustadena, mis tagastatakse taotlejale peale kutseeksamit.
Digitaalselt esitatavad dokumendid vormistada analoogselt alljärgnevalt toodud nimekujule:
eesnimi_perenimi_avaldus.asice
eesnimi_perenimi_vormH1 või H2.docx
eesnimi_perenimi_eneseanalüüsi lisa illustratiivne materjal valitud töödest.pdf

Infopäeval taotlejatele saab vajadusel küsida taotlusdokumentide vormistuse kohta täiendavat infot.

Taotlejalt lisamaterjalide küsimise võimalus on kuni 2 nädalat taotluste vastuvõtmise aja lõppemisest (esitamiseks on taotlejal aega 5 tööpäeva) ning 1 nädala jooksul enne vestlusvooru (esitamiseks on taotlejal aega 2 tööpäeva).

Korduma kippuvad küsimused

Kui mul on diplom 4-aastase maastikuarhitektuuri eriala bakalaureusekraadiga, kas see on sobilik taotlemaks maastikuarhitekti kutsetunnistust?

Jah, 4-aastane bakalaureusekraad on võrdsustatud käesoleval ajal magistrikraadiga. Seda reguleerib Vabariigi Valitsuse määrus Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus (§12).

Kuidas hinnatakse minu erialaseid oskusi?

Hindamine on kompetentsipõhine, mis tähendab, et kutsetaotleja peab tõestama kompetentside olemasolu. Selleks tuleks esitatavate tööde valimisel lähtuda sellest, et valik annaks hea ülevaate kõigist kompetentsidest.

Kuidas saaksin enda kompetentse kõige paremini tõestada?

Selleks tuleb kutsetunnistuse taotlemisel esitatud tööd valida nii, et esindatud on kõik kompetentsid, vt kutsestandard osa A punktid 2.1-2.3. Kuna erinevate tööde spetsiifikast tulenevalt on osade tööde koostajaks suurem töörühm, siis tuleb selgelt välja tuua enda osalus töös. Seda saab teha eneseanalüüsi vormis H1 või H2. Samas saab esitada ka kõik muu konkreetsesse projekti kuuluva info, mida taotleja peab oluliseks hindamiskomisjonile esitada.
Väljavõte kutsestandardist:
Tööosad:
A.2.1 Ehitusprojekti arhitektuuri välisruumi osa terviklahenduse koostamine selle kõigis staadiumites
A.2.2. Planeeringu koostamine erinevates planeeringu liikides
A.2.3 Maastiku uurimine, inventeerimine, hindamine ja maastiku hooldamise kavandamine

Kuhu ja kui palju tuleb kutseomistamise tasu maksta?

Kõigi tasemete kutse tasu on 550€.
Kõigi tasemete kutse taastõendamise tasu on 398€.
Kutseomistamistasu palume kanda Eesti Maastikuarhitektide Liidu arveldusarvele EE622200221054763486.
Selgituseks märkida kutseomistamistasu ning maksja ees- ja perekonnanimi.

Kas lisaks digitaalselt esitatavatele töödele tuleb kõik samas mahus esitada ka paberkandjal? Mis saab paberkandjal töödest peale taotlusvooru lõppu?

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid tuleb esitada digitaalselt. Eneseanalüüsi lisana esitatavad kompetentse tõendav portfoolio tööd - projektid ja planeeringud esitatakse paberkandjal (A4 formaadis kaustadena) juhul, kui kutse- või hindamiskomisjon seda küsib. Kaustad tagastatakse taotlejale peale kutseeksamit. 

Kuidas vormistada digitaalseid materjale?

Digitaalselt esitatavad dokumendid vormistada analoogselt alljärgnevalt toodud nimekujule:
eesnimi_perenimi_avaldus.asice
eesnimi_perenimi_vormH1 või H2.docx
eesnimi_perenimi_eneseanalüüsi lisa illustratiivne materjal valitud töödest.pdf

Infopäeval taotlejatele saab vajadusel küsida taotlusdokumentide vormistuse kohta täiendavat infot.

 Eraldi failidena esitada:
 • avaldus (asice), (kaasautorite poolt allkirjastatud tööde loetelu on lubatud esitada täiendavalt eraldi asice failina)
 • eneseanalüüsi vorm H1 või  H2 mina vormis (docx)
 • eneseanalüüsi lisa illustratiivne materjal valitud töödest (3-6 tööd, milles taotleja on autor või kaasautor või autorite kollektiivi liige ning mis tõendavad kõiki kutsestandardiga nõutavaid kohustuslikke kompetentse)
 • illustratiivne materjal esitada loomingulise portfoolio vormis (koondatuna ühte pdf faili, faili maksimaalne suurus 100MB)