Astu EMALi liikmeks!

Kuidas saada EMALi liikmeks?


Liidu tegevliikmeks
saamist võib taotleda kolm pluss kahe (3+2) aastase õppekava (magistrikraadiga) või nelja (4) aastase õppekava (bakalaureuse kraadiga) maastikuarhitektuurialase või erandina ka maastikuarhitektuuri erialaga seonduva akadeemilise hariduse omandanud isik, kes on vähemalt kaks (2) aastat pärast nimetatud kraadi saamist maastikuarhitektuuri erialal tegutsenud ja kes tunnistab liidu põhikirja.

Liidu toetajaliikmeks saamist võib taotleda kolm pluss kahe (3+2) aastase õppekava (magistrikraadiga) või nelja (4) aastase õppekava (bakalaureuse kraadiga) maastikuarhitektuurialase või erandina ka maastikuarhitektuuri erialaga seonduva akadeemilise hariduse omandanud isik, kes tunnistab liidu põhikirja.

Liidu auliikmeks võib olla valitud igaüks, kellel on erilisi teeneid Eesti maastikuarhitektuuri edendamisel. Liidu auliikmeid valib Liidu üldkoosolek salajasel hääletamisel juhatuse ettepanekul, valimiseks on vajalik on vähemalt ¾ üldkoosoleku liikmete poolthäältest. Liidu auliikmed on:
  1. Koit Alekand (1929-2018), Eesti Maaülikooli emeriitprofessor (1996-2018)
  2. Juhan Maiste (1952) Eesti kunstiajaloolane
  3. Kertsi Lootus ((1953) maastikuarhitekt
Koos Koit Alekandiga on Maiste palju ära teinud maastikuarhitektide koolitamiseks tänases Eesti Vabariigis: Alekand maastikuarhitektuuri õpetamise alusepanijana ja Maiste selle teoreetilise suuna näitajana.

Mida peab Liidu liikmeks saamiseks tegema?

Liidu tegev- või toetajaliikmeks taotlejal on vajalik esitada Liidu juhatusele (juhatus@maastikuarhitekt.ee):
  1. Kirjalik avaldus (lae alla)
  2. Ülevaade oma erialasest tegevusest
  3. Kolme Liidu tegevliikme soovitused
  4. Eluloo kirjeldus (CV) ning akadeemilist haridust tõendav dokument.

Uue tegev- või toetajaliikme vastuvõtmine otsustatakse juhatuse poolt salajase hääletuse teel lihthäälteenamusega.

Liikmemaks

Kõigil liikmetel on kohustus tasuda liikmemaksu. Aastal 2024 on liikmemaksu suuruseks 50 € tegevliikmel ning 35 € toetajaliikmel. Infot varasemate aastate liikmemaksude suuruste kohta ning enda liikmemaksu tasumiste kohta leiab info Mustika keskkonnast.