Loometoetus ja -stipendium

Loometoetus

Mis on loometoetus?

Tegu on igakuise toetusega, mis määratakse korraga kuueks kuuks ning mida on loomeliidul õigus maksta vabakutselistele loovisikutele, kes ei saa loometegevusest sissetulekut. 

Loometoetuse maksmise aluseks on Loovisikute ja loomeliitude seadus. Täpsemalt loovisikute loometoetusest ja KKK võib lugeda Kultuuriministeeriumi kodulehel.

Vabakutselisele loovisikule igakuiselt makstava loometoetuse suuruseks on Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäär.  2022. aastal on selleks 654 € (neto) kuus. Toetust arvestatakse alates taotluse esitamise kuupäevast tagasiulatuvalt.

Kes saavad loometoetust taotleda?

Loometoetust on õigus maksta vabakutselisele isikule, kes:

 • ei ole avalikus teenistuses, ei tööta töölepingu või muu sellesarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel (näiteks käsundusleping, töövõtuleping);
 • on vanuses 16. aastat kuni vanaduspensioni eani;
 • on vabakutseline ehk ei ole avalikus teenistuses, ei tööta töölepingu alusel (muu võlaõiguslik leping olla võib);
 • ei õpi õppeasutuses päevases ehk statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes (akadeemilisel puhkusel olija võib toetust taotleda);
 • ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
 • ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
 • ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;
 • ei ole saanud vähemalt loometoetuse taotlemisele eelneval kuul võlaõigusliku lepingu alusel tulu rohkem kui pool loometoetuse määra (292 eurot bruto);
 • ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool vabakutselise loovisiku loometoetuse suurusest (292 eurot).
Loometoetusega üheaegselt võib loovisik saada Kultuurkapitali stipendiume, preemiaid ja toetusi ning loomeliidu toetusest makstavaid stipendiume.

NB! Seoses COVID-19 mõjuga aprillis 2021 Vabariigi Valitsus on võtnud vastu LLS muudatust, millega leevendatakse kuni 2021. aasta lõpuni loometoetuse taotlemise tingimusi (vt LLS 18.04.21. vers. § 233):
 • alates 18. aprillist kuni 31. detsembrini 2021 on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni 584 eurot bruto (tavaolukorras on see summa 292 eurot)

 • alates 18. aprillist kuni 31. detsembrini 2021 võib loovisik loometoetusele lisaks teenida ühes kuus tulu võlaõigusliku lepingu alusel või töövõimetoetust või osalise töövõime kaotuse korral makstavat töövõimetuspensioni kuni 584 eurot bruto (tavaolukorras on see summa 292 eurot);
 • alates 18. aprillist kuni 31. detsembrini 2021 toetust tulla taotlema ka need, kes said eelmisel aastal loometoetust (tavaolukorras peab kahe loometoetuse vahel olema kaks aastat pausi).

Kuidas loometoetust taotleda?

Loometoetuse taotlemiseks veendu, et vastad seaduses ette nähtud tingimustele (sh 18.04.21. vers. § 233), täida loometoetuse avaldus ja saada see aadressile loomekomisjon@maastikuarhitekt.ee. Loometoetuse taotlust saab esitada igal ajal.

Otsus vormistatakse 45 tööpäeva jooksul ning edastatakse taotlejale 5 kalendripäeva jooksul e-kirjaga.  

NB! Loomeliitu mittekuuluv vabakutseline loovisik saab loometoetust taotleda otse Kultuurministeeriumilt.