Loometoetus ja -stipendium

Loomestipendium

Mis on loomestipendium?

Loomestipendium on tulevikku suunatud loovisikute loometegevuseks ning sellega seotud täiendõppeks mõeldud stipendium.

Kui suur on loomestipendium?

Loomestipendiumi piirmääraks on ühe taotleja kohta 1700 eurot kahe kalendriaasta jooksul. Loomestipendiumi võib taotleda ka osade kaupa.

Kes saavad loomestipendiumit taotleda?

Loomestipendiumite taotlemise õigus on kõigil EMALi liikmetel, kellel 

          a) puuduvad EMALi ees võlgnevused (eelmiste aastate liikmemaks*, aruanded jms) ning
          b) on registreeritud viimase kolme aasta loometegevus loomeregistris**.

*Liikmemaksu seisu võib vaadata liidu sisemisest andmebaasist Mustikas. NB! Jooksva aasta maksmata liikmemaks ei ole võlgnevus.

**Loomeregistrit enda kohta saab täita Äriregistris (sisselogimisel valida “Muud teenused” - “Loomeliidud” - “Loomeregister”).

Mis tegevuste jaoks võib loomestipendiumi taotleda?

Loomestipendiumi makstakse loovisikutele erialaste teadmiste või oskuste omandamise, loovtegevuse edenemiseks oluliste võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks.

Tegevused, milleks loomestipendiume EMALi loomekomisjon jagab, peavad vastama järgmistele kriteeriumitele:

 •  see on loometegevus või sellega seotud täiendõpe,
 • see on tulevikku suunatud ehk see aitab kaasa taotleja kui loovisiku arengule,
 • see ei ole tegevus, mille tulemusel valmib autoriõigusega teos,
 • see ei ole tegevus, mille pealt autor saab tulu (töötasu, müük, autoritasu, litsentsileping),
 • samuti ei tohi loomestipendiumiga tunnustada ega maksta töötasu tellmustöö eest, kus loomestipendiumiga asendatakse õiglast töötasu ja välditakse maksude maksmist.

Loomestipendiumi võib taotleda eelkõige siis, kui muust kohast ei ole taotlejal võimalik raha saada, samal ajal kui tegevus on tema erialase arengu jaoks oluline samm. Loomestipendiumi võib taotleda ka siis, kui tegevusele on olemas osaline kate muust allikast (nt Kulka, tööandja, omafinantseering jmt) ning puudujääva summa pärast ei ole tegevus võimalik või on raskendanud.

Loomestipendiumi võib taotleda EMALilt ka muuks otstarbeks, kui see on seotud taotleja (erialase) loometegevusega. Sellisel juhul on tegemist tavalise stipendiumiga, mida tuleb deklareerida ning maksta riigile tulumaksu (vt Tulumaksuseadus § 19).

Stipendium makstakse liidu loomestipendiumite fondist, seetõttu kehtivad samad taotlus ja aruanne ning kogu taotlemise, otsustamise ja menetlemise protsess ja tähtajad. NB! Tulumaksuks kuuluv summa võetakse stipendiumi summalt maha. Tulumaksu deklareerib ja maksab EMAL.  

Näited loometegevustest, milleks EMALilt võib taotleda loomestipendiumi ja stipendiumi (EMALi ja teiste loomeliitude kogemuse pealt):

Näiteid loomestipendiumitest (tulumaksuvaba)

Näiteid tavalistest stipendiumitest (tulumaksukohustusega)

 • Erialane konverents või koolitus

 • Täiendõpe, sh kõrgkoolis (v.a. tasemeõpe)

 • Kunstiresidentuur, loomelaager

 • Õppereis, ekspeditsioon (osalustasu, majutus ja kohale mineku transport)

 • Portfoolio koostamine

 • Raamat vm kirjatükk, mille pealt ei teenita tulu

 • Prototüüpimine

 • Isiklik näitus

 • Erialane uurimustöö jm, mille eest ei saada tasu

 • jms

 • Arhitektuurikonkursitel, sh välismaal, osalemistasu

 • Raamat vm kirjatükk, mille pealt loodetakse tulevikus teenida tulu

 • Näituse või muu teose loomine, mille pealt loodetakse tulevikus teenida tulu

 • Töövahendite ost

 • Ateljee/stuudio rent (ajutine)

 • jms

Tegevused, millele loomekomisjon (loome)stipendiume ei jagata (alates 1.10.2022):

 • päevaraha,
 • söögid, joogid, sh erialaste kohtumiste õhtusöögid, pidustused jms,
 • meelelahutuse ja puhkuse eesmärgiga tegevused ja reisid,
 • taotleja pereliikmete ja kolleegide kulud,
 • jt loometegevusega mitte seotud tegevused.
NB! Nimekirjad ei ole ammendavad. Kui sinu plaanitav tegevus puudub nimekirjast või sa kahtled, kas see vastab eelpool mainitud kriteeriumitele, küsi enne taotlemist komisjonilt nõu: loomekomisjon@maastikuarhitekt.ee.

Millal ja kuidas loomestipendiumit taotleda?

Loomestipendiumi taotlusi võetakse vastu jooksvalt aasta jooksul.

Taotlemiseks:
       1. veendu, et sinu plaanitav tegevus vastab kriteeriumitele (vt kriteeriumite loetelu üleval) ning kui kahtled, 
          küsi nõu
       2. tutvu EMALi loometoetuste ja -stipendiumite maksmise korra punktidega 7-11,        
       3. täida  loomestipendiumi avaldus  ning
       4. saada see digitaalselt allkirjastatuna aadressile loomekomisjon@maastikuarhitekt.ee.

Otsuse stipendiumi eraldamise kohta teeb komisjon 30 kalendripäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast, otsuse saadetakse taotlejale e-kirjaga. 

Erandjuhtudel võib komisjon otsustada ka kiiremalt, selleks taotleja peab lisama vastava palve koos põhjendusega e-kirjale, millega ta taotluse saadab.

NB! Kui tegevus on kollektiivne ning (loome)stipendiume taotleb selleks mitu inimest, palume anda loomekomisjonile teada laekuvate taotluste arvu või saata kõik ühe kirjana. See kiirendab oluliselt komisjoni otsust. 

NB! Kui isik kuulub mitmesse loomeliitu, Kultuuriministeerium lubab taotleda loomestipendiumi samale tegevusele üksnes ühest loomeliidust, kuna see on eetiline ja õiglane teiste loovisikute suhtes. Teistest rahastusallikatest lisarahastuse taotleda võib.


Loomestipendiumi saajal on aruandekohustus

30 päeva jooksul pärast stipendiumi kasutamise lõppu (taotleja märgib ise oma taotluses) tuleb esitada loomestipendiumi kasutamise aruanne aadressile loomekomisjon@maastikuarhitekt.ee.

Lisaks kirjutab stipendiumi kasutaja aruandesse lühikokkuvõtte, mis ilmub järgmises EMALi Kuukirjas. Loometegevuse kirjeldused innustavad teisi liikmeid loometegevuseks maastikuarhitektuuri alal ning julgustab taotleda loomestipendiumi endalegi.  

Aruande kinnitamisest või tagasilükkamisest annab komisjon teada taotlejale e-kirjaga.      

Lisainfo

Täiendavate küsimuste korral võib pöörduda Aljona Galazan’i poole aljona.galazan@gmail.com, tel 56689070.

NB!

EMALi loomestipendiumite fond kujuneb eelneva kalendriaasta jooksul loometoetusteks välja maksmata jäänud summast. EMAL võib jagada loomestipendiume üksnes siis, kui selleks on kogunenud vahendeid. LLS järgi on loometoetused prioriteediks, EMAL jätab endale õiguse loomestipendiumite maksmist ajutiselt peatada, kui loometoetuste arv suureneb või fondi vahendid hakkavad otsa saama.