Loometoetus ja -stipendium

Loomestipendium

Mis on loomestipendium?

Loomestipendium on loovisikute loometegevuseks ning sellega seotud täiendõppeks mõeldud stipendium. Loomestipendiumite fond kujuneb loomeliidule Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud toetussumma osast, mis on eelneva kalendriaasta jooksul jäänud loometoetusteks välja maksmata. Loomestipendiumite  maksmise aluseks on loovisikute ja loomeliitude seadus ning liidu juhatuse poolt kinnitatud taotlemise kord.

Loomestipendiumi piirmääraks on EMALi juhatuse 15.05.2019 otsusega fikseeritud 1500 eurot ühe taotleja kohta kahe kalendriaasta jooksul.

Loomestipendium kui riigieelarvest finantseeritav stipendium on tulumaksuvabastusega, kui see vastab Tulumaksuseaduse § 19 välja toodud definitsioonile ehk tegu on tulevikku suunatud toetusega, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Loomestipendiume saab välja maksta ka teistel loometegevusega seotud eesmärkidel, aga sel juhul tuleb arvestada, et stipendiumisummalt peetakse kinni tulumaks.

Tulumaksuvabastusega stipendiume saab taotleda näiteks:

 • loominguliseks enesetäienduseks;
 • uurimistööks, mis toetab erialast tegevust;
 • kursusel/koolitusel osalemiseks;
 • (kõrg)koolis õppimist toetavaks õppestipendiumiks;
 • residentuuris/loomelaagris osalemiseks;
 • õppereisil, ekspeditsioonil osalemiseks;
Tulumaksukohustusega stipendiume saab taotleda näiteks:
 • näituse ettevalmistuseks;
 • konkreetse teose loomiseks;
 • varasemast olemasoleva teose edasiarendamiseks;
 • osalemiseks (ühis)näitusel;
 • töövahendite ostuks;
 • ateljee/stuudio rendiks;
 • trükise koostamiseks ja väljaandmiseks.

Kes saavad loomestipendiumit taotleda?  

Loomestipendiumite taotlemise õigus on kõigil liidu liikmetel, kellel puuduvad EMALi ees võlgnevused ning kes on korrektselt täitnud oma loomeregistrit (leitav Ettevõtjaportaalist).

Kuidas loomestipendiumit taotleda?

Taotlusi oodatakse iga kuu 10. kuupäevaks (v.a juuli). Taotlemiseks tuleb täita loomestipendiumi avaldus ning saata see aadressile loomekomisjon@maastikuarhitekt.ee.  Otsuse stipendiumi eraldamise kohta teeb komisjon 30 kalendripäeva jooksul alates vastava taotlusvooru tähtajast. Põhjendatud erandjuhtudel võib komisjonile esitada palve vaadata taotlused läbi kiirkorras, arvestades selleks minimaalselt 14 kalendripäeva.

Pärast stipendiumi kasutamist on vajalik EMALile esitada aruanne, mille jaoks palume täita loomestipendiumi aruande vorm ning edastada see aadressile loomekomisjon@maastikuarhitekt.ee. Komisjon teeb otsuse aruande kinnitamise või tagasilükkamise kohta hiljemalt 30 kalendripäeva möödudes alates aruande esitamisest.