Euroopa maastikukonventsioon

Preambul
  • Võttes arvesse, et Euroopa Nõukogu eesmärk on ühiste ideaalide ja põhimõtete kaitsmise ja teostamise nimel nõukogu liikmete vahel suurema ühtsuse saavutamine, mille poole püüeldakse peamiselt majandus- ja sotsiaalvaldkonna lepete abil;
  • olles huvitatud sotsiaalsete vajaduste, majandustegevuse ja keskkonna vahelisel tasakaalustatud ja harmoonilisel suhtel põhineva säästliku arengu saavutamisest;
  • tõdedes, et maastik pälvib kultuurilises, ökoloogilises, keskkonnaalases ja ühiskondlikus valdkonnas suurt avalikkuse huvi ning on kasulik majandusressurss, mille õige kaitse, korraldus ja planeerimine võib kaasa aidata töökohtade loomisele; 
  • teadvustades maastiku tähtsust kohalike kultuuride kujunemisel ning selle rolli Euroopa loodus- ja kultuuripärandi ühe põhiosana, mis edendab inimeste heaolu ning aitab kindlustada Euroopa identiteeti; 
  • arvestades, et maastik on inimeste elukvaliteedi osana ühtviisi tähtis kõikjal: linnalistes ja maapiirkondades, degradeerunud ja rikkumata ning nii märkimisväärselt kaunitel kui ka harilikel aladel; 
  • tõdedes, et põllumajanduse, metsanduse, tööstuse ja maavarade kaevandamise tehnoloogiate ning regionaal- ja linnaplaneerimise, transpordi, infrastruktuuride, turismi ning puhkemajanduse areng ehk üldisemalt muutused maailma majanduses kiirendavad sageli maastike ümberkujunemist; 
  • soovides vastu tulla üldsuse soovile heatasemeliste maastike järele nagu ka soovile maastike kujunemises aktiivselt osaleda;
  • uskudes, et maastikud mängivad võtmerolli isikliku ja sotsiaalse heaolu tagamisel ning et maastike kaitsmisel, korraldamisel ja planeerimisel on kõigil nii õigusi kui ka kohustusi.

Euroopa maastikukonventsiooni terviktekst. 
                         
                                                                                           
                                                          
                                                         
                                  7. augusti õppepäevale saab registreerida SIIN